Zakażenie wirusem cytomegalowirusa i rozwój choroby HIV-1 u niemowląt urodzonych przez kobiety zakażone HIV-1 czesc 4

Na rycinie przedstawiono odsetek zakażenia CMV w zależności od wieku i statusu HIV-1, z 75 zakażonymi i 365 niezainfekowanymi noworodkami o znanym statusie CMV. Częstość infekcji CMV u macicy była podobna u niemowląt zakażonych HIV-1 i niezakażonych HIV-1: 2 z 47 (4,3%) vs. 9 z 200 (4,5%). Jednakże niemowlęta zakażone HIV-1 miały wyższy wskaźnik zakażenia CMV w wieku sześciu miesięcy (39,9% w porównaniu z 15,3%, P = 0,001), a skumulowane wskaźniki zakażenia CMV w czasie u dzieci zakażonych HIV-1 znacznie wyższe przez cztery lata (P = 0,04). Wyniki kliniczne u dzieci zakażonych HIV-1
Oceniliśmy wpływ zakażenia CMV na progresję choroby HIV-1 na dwa sposoby: po pierwsze, analizując dostępne dane dotyczące zakażenia CMV po 6, 12 i 18 miesiącach w odniesieniu do progresji choroby HIV-1, a po drugie, wykonując Regresja Coxa opisana w rozdziale Metody.
Rycina 2. Ryc. 2. Skumulowany wskaźnik zachorowalności i umieralności z powodu AIDS u zakażonych HIV dzieci według statusu CMV w wieku 18 miesięcy. Czterdzieści dzieci miało zakażenie CMV, a 23 nie. Trzydzieści dodatkowych dzieci miało nieznany status CMV. Panel A pokazuje skumulowaną częstość progresji choroby (P = 0,001) oraz objawy lub zgon z CDC klasy C (P = 0,008). Panel B pokazuje skumulowaną częstość występowania choroby ośrodkowego układu nerwowego (CNS) (upośledzenie wzrostu mózgu lub postępujące symetryczne deficyty motoryczne) (P = 0,005).
Niemowlęta zakażone zarówno HIV-1 jak i CMV po 6, 12 i 18 miesiącach były bardziej podatne na progresję choroby niż osoby zakażone samym HIV-1. Po 6 miesiącach 7 z 13 niemowląt z HIV-1 i CMV (53,8 procent) i 5 z 38 z samym HIV-1 (13,2 procent) miało progresję choroby (P = 0,006); po 12 miesiącach 15 z 23 z HIV-1 i CMV (65,2%) i 7 z 29 z samym HIV-1 (24,1%) miało progresję choroby (P = 0,001); po 18 miesiącach, 28 z 40 z HIV-1 i CMV (70,0 procent) i 7 z 23 z samym HIV-1 (30,4 procent) miało progresję choroby (P = 0,001). Prognozy Kaplan-Meier dotyczące progresji choroby po 18 miesiącach pokazano na ryc. 2A. Różnice te utrzymywały się przez 4 lata (P = 0,002 dla ogólnej częstości występowania, z zastosowaniem statusu CMV po 18 miesiącach).
Tabela 1. Tabela 1. Symptomy CDC klasy C i zgony w pierwszych 18 miesiącach życia wśród zakażonych HIV dzieci według ich statusu CMV. Niemowlęta z obydwoma zakażeniami były również bardziej prawdopodobne niż niemowlęta z samym zakażeniem HIV-1, które miały objawy klasy C lub zmarły w wieku 18 miesięcy (52,5 procent w porównaniu z 21,7 procent, P = 0,008 w wieku 18 miesięcy i P = 0,02 w ogóle). częstość występowania), jak pokazano na wykresie Kaplana-Meiera na rysunku 2A. Objawy klasy C w pierwszych 18 miesiącach życia zestawiono w Tabeli 1. Choroba CMV klasy C była obserwowana u trójki dzieci, z których wszystkie miały inne warunki określające AIDS.
Niemowlęta z obydwoma zakażeniami częściej niż osoby zakażone wirusem HIV-1 same miały encefalopatię powiązaną z HIV-1 po 18 miesiącach (35,6% w porównaniu z 8,7%, P = 0,005), w tym z zaburzeniami wzrostu mózgu (5 z 40 w porównaniu z 0). z 23) i postępującymi deficytami motorycznymi (11 z 40 vs. 2 z 23), jak pokazano na wykresach Kaplana-Meiera na Figurze 2B. Podobnie jak w przypadku postępu choroby, te wskaźniki wyniku choroby HIV-1 były istotnie związane ze stanem CMV w wieku 6 i 12 miesięcy (dane nieukazane)
[więcej w: bupropion, teosyal, buprenorfina ]
[patrz też: mielopatia szyjna, mięsak kości, olx janów lubelski ]