tarasiuk chełm

Regulacja potranslacyjna CBF-A regulowana androgenem jest również związana ze zmianami w szkielecie w mysiej płodowej linii komórkowej, które mogły być nierozpoznanym EMT (42). Wreszcie, CBF-A jest regulowany w górę w niektórych guzach sutka (43) i w przerzutach guzów litych (44). W zależności od kontekstu CBF-A wydaje się być. Księżycowym światłem. białko (45). Aktywuje lub represjonuje zdarzenia transkrypcyjne i potranskrypcyjne, ze szczególnie ważną rolą w EMT. Wreszcie, przez wnioskowanie, skojarzenie EMT z przerzutami metastatycznymi (13) wraz z doniesieniami o podwyższonych poziomach CBF-A w przerzutach (43, 44) i ich rola w transaktywacji protoonkogenu Ha-ras (35) sugeruje możliwa rola w karcynogenezie. Te właściwości są całkowicie spójne w naszej identyfikacji CBF-A jako regularnej EMT (13). Drugie białko zidentyfikowane w kompleksie FTS-1, KAP-1, to dobrze przebadany represor transkrypcyjny, który wiąże się z domenami KRAB na białkach palców cynkowych (27). Funkcja represora transkrypcyjnego KAP-1 jest mediowana przez jego interakcję z białkiem HP1 (46, 47) związanym z heterochromatyną i specyficzną metylotransferazą histonową, SETDB1, która przyczynia się do wyciszania aktywnie transkrybowanych genów w euchromatynie (48, 49). . Jest zaskakujące, ale intrygujące, że korespresor KAP-1 występuje w naszym kompleksie nukleoproteinowym, który działa w celu aktywacji transkrypcji. Ponadto, wcześniejsze badania KAP-1 wykazały, że jest on prawie wyłącznie związany z białkami palca cynkowego KRAB. In vivo. Jednak nasze dane ChIP definitywnie pokazują, że zarówno CBF-A, jak i KAP-1 są obecne w endogennym miejscu CBF-A. Istnieje wiele możliwości, które mogą pogodzić to nowe odkrycie: po pierwsze, istnieją dowody na to, że motyw rozpoznawania RNA (RRM) w CBF-A może oddziaływać z domeną PHD KAP-1 (50, 51). Zatem, CBF-A i KAP-1 mogą tworzyć kompleks fizyczny, który przekształca KAP-1 w koaktywator. Mamy najnowsze dowody, że posttranslacyjna modyfikacja przez SUMO reguluje aktywność represora KAP-1, zapewniając w ten sposób mechanizm do przełączania pomiędzy aktywacją i represją (niepublikowane obserwacje). Po drugie i alternatywnie, jeszcze nie zidentyfikowane jeszcze białko palca cynkowego KRAB-a może wiązać FTS-1 i uwięź KAP-1 do miejsca. Następnie, białko KAP-1 może pozostać związane z chromatyną po uwolnieniu przypuszczalnego białka palca KRAB. Cynk podczas aktywacji EMT. Po trzecie, CBF-A może być związany z białkiem, takim jak nukleofosmina, jak to ostatnio opisano dla promotora kappa immunoglobuliny (52). Te odkrycia otwierają możliwość, że działanie CBF-A wiążące promotor można regulować poprzez jego interakcję z różnymi partnerami białkowymi. Oddziaływanie CBF-A z KAP1 może nadawać taką specyficzność do wiązania elementu promotora FTS-1 w nabłonku nabłonka do fibroblastów. Sposób, w jaki KAP-1 moduluje tę interakcję, nie jest jeszcze znany. Kluczowym odkryciem tego badania jest to, że rCBF-A wyzwala ekspresję proteomu EMT w nabłonku, co odpowiada zmianom w fenotypie i potencjale ruchliwości, wszystkie cechy zgodne z fenotypem fibroblastów. Kilka innych białek transkrypcyjnych ulega również ekspresji podczas EMT. Twist (11), HMGA2 (21) i ślimak (53) hamują E-kadherynę i indukują EMT w nabłonku, chociaż sama utrata e-kadheryny nie wystarcza do rozpoczęcia EMT (54). Niedawny raport sugeruje również, że gelsolina funkcjonuje jako przełącznik kontrolujący konwersję kadheryny E na N-kadherynę przez ślimaka, a inhibicja gelsoliny wyzwala EMT (55). Ets-1 (56) i białka związane z Rho (57) są również zaangażowane w ten proces. Fakt, że różne regulatory transkrypcji mogą niezależnie indukować EMT, sugeruje wielofunkcyjność dla aktywacji molekularnej, która może zależeć od kontekstu zdarzeń sygnalizacji cytokin lub zmian w strukturze cytoszkieletu, które zmuszają komórki do przejścia (1)
[patrz też: mięsak kości, kserostomia, lamblia leczenie ]