Seks, prezentacja kliniczna i wyniki u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5

Po dostosowaniu płeć żeńska była związana z umiarkowanym lub ciężkim krwawieniem tylko w grupie pacjentów, którzy przebyli zawał z uniesieniem odcinka ST (iloraz szans, 1,43, przedział ufności 95%, 1,12 do 1,83, P = 0,004). Skorygowane wskaźniki umiarkowanego lub ciężkiego krwawienia były podobne u kobiet i mężczyzn z zawałem bez podwyższonego ST (iloraz szans, 1,04, przedział ufności 95%, 0,80 do 1,37, P = 0,32) lub niestabilna dławica piersiowa (iloraz szans, 1,05; procent przedziału ufności, 0,83 do 1,33, P = 0,43). Pomimo tych ustaleń wskaźniki udaru nie różniły się istotnie pomiędzy kobietami i mężczyznami (0,83 procent w stosunku do 1,0 procent w przypadku każdego udaru i 0,2 procent w porównaniu z 0,3 procent w przypadku udaru krwotocznego). Podobnie, po stratyfikacji w zależności od typu zespołu wieńcowego wskaźniki udaru krwotocznego nie były istotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn, chociaż niewielka liczba udarów krwotocznych w tej populacji (26) oznaczała, że test miał niewielką zdolność wykrywania znaczących różnice. Wskaźniki udaru krwotocznego były istotnie wyższe u kobiet z uniesieniem odcinka ST niż u kobiet w pozostałych dwóch grupach.
Wynik w odniesieniu do seksu i warstw
Kobiety miały znacznie wyższą śmiertelność po 30 dniach niż mężczyźni (6,0 procent vs. 4,0 procent, P <0,001) i podobne wskaźniki zawału (6,2 procent vs. 5,6 procent, P = 0,19). Po dostosowaniu do różnic w linii podstawowej całkowite wskaźniki zgonu lub ponownego zawału po 30 dniach były podobne dla kobiet i mężczyzn (P = 0,47). Jednak gdy do modelu dodano interakcję między płcią a typem zespołu wieńcowego, był on znaczący (P = 0,001). Wystąpiła nieistotna tendencja do zwiększonego ryzyka śmierci lub ponownego zawału u kobiet w porównaniu z mężczyznami tylko w grupie z uniesieniem odcinka ST (iloraz szans, 1,27, przedział ufności 95%, 0,98 do 1,63, P = 0,07). Skorygowane ryzyko śmierci lub ponownego zawału po 30 dniach u kobiet po zawale bez podwyższonego ST było podobne jak u mężczyzn (iloraz szans, 0,93, przedział ufności 95%, 0,72 do 1,21, P = 0,61). W grupie z niestabilną dławicą piersiową płeć żeńska wiązała się z niezależnym działaniem ochronnym (iloraz szans na zgon lub zawał, 0,65, przedział ufności 95%, 0,49 do 0,87, P = 0,003).
Dyskusja
W wielu badaniach1-23 wykazano, że kobiety z ostrymi zespołami niedokrwiennymi są starsze niż mężczyźni z takimi zespołami i częściej cierpią na nadciśnienie, cukrzycę, dławicę piersiową i zastoinową niewydolność serca. Rzadziej palą i rzadziej mają wcześniejszy zawał. Nasze badanie potwierdza te ustalenia.
W naszym badaniu odsetek kobiet z uniesieniem odcinka ST był istotnie niższy niż u mężczyzn, natomiast odsetek kobiet z niestabilną dławicą piersiową był znacznie wyższy niż u mężczyzn. Nawet po dostosowaniu do różnic w linii podstawowej, kobiety były znacznie rzadziej obecne w zespole związanym z okluzyjnym zakrzepem – to znaczy z zawałem z uniesieniem odcinka ST.
Wyniki z innych badań klinicznych są zgodne z tymi ustaleniami. Próby, w których oceniano leczenie trombolityczne u pacjentów z ostrym zawałem z uniesieniem odcinka ST, konsekwentnie obejmowały mniejszy odsetek kobiet niż badania obejmujące pacjentów z innymi ostrymi zespołami niedokrwiennymi
[podobne: amiodaron, Enterolnutrend, monoderma ]
[podobne: mielopatia szyjna, mięsak kości, olx janów lubelski ]