psychoterapia złotoryja

Działania TNF-a postrzegane jako ważne w patogenezie RA obejmują jego zdolność do indukowania wytwarzania innych (równie) prozapalnych cytokin, w tym IL-1 i IL-6, wraz z ich zdolnością do indukowania wytwarzania i uwalniania chemokin, które przyciągają leukocyty z krew do zapalnej tkanki. Proces ten jest ułatwiony przez regulację w górę kluczowych integryn i cząsteczek adhezyjnych, w tym E-selektyny i VCAM-1, na śródbłonku. Wreszcie, niszczenie podstawowej chrząstki stawowej i kości podchrzęstnej jest inicjowane przez indukcję enzymów proteolitycznych i metaloproteinaz, które powodują zniszczenie leżących niżej chrząstek i inicjację aktywności resorpcyjnej osteoklastów, która powoduje zniszczenie kości podchrzęstnej . SDF-1, czynnik pochodzący z komórek zrębowych a1. Szybko wykazano, stosując immunohistochemię, że TNF-a i receptory dla TNF-a (TNFR) (16, 17) ulegały ekspresji w ludzkiej tkance wspólnego reumatoidalnego zapalenia stawów i stosując model RA wywołany kolagenem (CIA), podawanie mAb swoistego dla mysiego TNF-a. po wystąpieniu choroby złagodziło zarówno stan zapalny, jak i uszkodzenie stawów (18). Oddzielnie, Kollias i współpracownicy stwierdzili, że transgeniczne myszy eksprymujące zmodyfikowany ludzki gen TNFA (z zastąpieniem sekwencji regulatorowych 5 pUTR) spontanicznie rozwijały obwodowe zapalenie stawów. To zapalenie stawów charakteryzowało się zwiększonym ludzkim TNF-a białko, zapalenie stawów, erozja kości i zniszczenie chrząstki (wszystkie cechy charakterystyczne RA), a choroba może zostać złagodzona przez przeciwciała specyficzne dla ludzkiego, ale nie myszy, TNF-a. (19). Razem dane te dostarczyły uzasadnienia dla opracowania leków blokujących TNF-a. W 1992 r. Rozpoczęto pierwsze otwarte badanie TNF-a agent blokujący został zainicjowany w Kennedy Institute of Rheumatology Division, Wielka Brytania; 20 pacjentów z aktywnym RZS leczono infliksymabem (Remicade), chimerycznym przeciwciałem swoistym dla ludzkiego TNF-a. Leczenie infliksymabem znacznie zmniejszyło objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby, stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy oraz wskaźnika sedymentacji erytrocytów (ESR) (20). Wynik ten został potwierdzony w innych, wieloośrodkowych badaniach kontrolowanych placebo, wraz z obserwacją, że skuteczność terapeutyczna była większa, gdy infliksimab był podawany jednocześnie z metotreksatem. Doprowadziło to ostatecznie do zatwierdzenia przez FDA leku do leczenia RA (21, 22). Co ważne, kolejne dwuletnie badanie wskazało, że terapia ta prowadzi do opóźnienia lub zatrzymania zwężenia przestrzeni stawowej i erozji kości (23). Oprócz infliksymabu dwa inne leki działające jako TNF-a blokery są objęte licencją: etanercept (Enbrel), który jest białkiem fuzyjnym zawierającym ludzki rozpuszczalny TNFR połączony ze składnikiem Fc ludzkiej IgG1 i adalimumabem (Humira), który jest w pełni ludzkim przeciwciałem specyficznym dla ludzkiego TNF-a; (Tabela 1). Tabela Terapeutyki biologiczne ukierunkowane na cytokiny w RA TNF-a obecnie uznaje się za pośredniczącego w szerokiej gamie funkcji efektorowych istotnych dla patogenezy RA, w tym aktywacji komórek śródbłonka i amplifikacji chemokiny, prowadzącej do akumulacji leukocytów (24) i prawdopodobnie towarzyszącej współwystępowaniu chorób sercowo-naczyniowych (25); aktywacja osteoklastów i chondrocytów, promowanie destrukcji stawów; uczulenie nocyceptor; zaburzona funkcja poznawcza; i zespół metaboliczny (26). Są to wszystkie rozpoznane elementy spektrum choroby RA i wyjaśniają szeroki wpływ TNF-a blokada u pacjentów. Ponadto, terapie ukierunkowane na TNF-a są również uznawane za skuteczne w wielu innych przewlekłych chorobach zapalnych, w tym młodzieńczym RA (JRA), chorobie Leśniowskiego-Crohna, łuszczycy, łuszczycowym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (recenzja w ref.
[patrz też: leczenie odleżyn, lipaza lipoproteinowa, olx jastrzebie ]