Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 5

Zastosowanie stałej Michaelisa-Mentena 90 mg na decylitr (5 mmol na litr) dla GLUT-4,25 z pozakomórkowym stężeniem glukozy 180 mg na decylitr i wewnątrzkomórkowym stężeniem glukozy wynoszącym 1,8 mg na decylitr (0,1 mmol na litr ), spowodowało następujące obliczenia prędkości syntezy glikogenu: VGTmax [glucoseex] / (Km1 + [glucoseex]) – V-GTmax [glukoza] / (Km – + [glukoza]), VGTmax [180 / (90 + 180)] – V-GTmax [1,8 / (90+ 1,8)] = 35 mg na litr mięśni na minutę, i
VGTmax = 54 mg na litr mięśnia na minutę (0,30 mmol na litr mięśnia na minutę). Zakładając, że prędkość fosforylacji glukozy przez heksokinazę jest zmniejszona u pacjentów z cukrzycą, ale nie u osób zdrowych i jest ona w przybliżeniu równa szybkości syntezy glikogenu wynoszącej 4,9 mg na litr mięśnia na minutę (0,027 mmol na litr mięśnia na minutę ), to obliczenie można powtórzyć z wartością 54 mg na litr mięśnia na minutę dla maksymalnej szybkości transportu glukozy do komórki:
54 [180 / (90 + 180)] – 54 [[glukoza] / ([glukoza] + 90)] = 4,9 mg na litr masy mięśniowej na minutę, i
glukoza = 122 mg na decylitr (6,8 mmol na litr). Analiza statystyczna
Do porównań między grupami zastosowano niesparowane dwustronne testy t. Do porównania wyników badań insuliny w małych dawkach i dużych dawek u pacjentów z cukrzycą typu 2 zastosowano sparowane dwustronne testy t-Studenta.
Wyniki
Tabela 1. Continue reading „Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 5”

Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 czesc 4

Insulinę w osoczu mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego z podwójnym przeciwciałem (Diagnostic Systems Laboratories, Webster, Tex.) I mierzono insulinę w płynie śródmiąższowym za pomocą ultraczułego testu radioimmunologicznego z udziałem ludzkiej insuliny (Linco Research, St. Charles, MO). . Względne stężenia [1-13C] glukozy i [1-13C] mannitolu w osoczu określono metodą spektroskopii 13C NMR, a 13C wzbogacenie glukozy w osoczu i mannitolu zmierzono za pomocą chromatografii gazowej ze spektrometrią masową. Obliczenia
Szybkość syntezy glikogenu mięśniowego określono zgodnie ze wzrostem amplitudy sygnału dla węgla w glikogenie mięśni, z zastosowaniem spektroskopii 13C NMR.9 Szybkość syntezy glikogenu obliczono ze spadku liniowego najmniejszych kwadratów dopasowanie krzywej stężenia glikogenu. Continue reading „Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 czesc 4”

Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 cd

Ten ostatni wlew dostosowano okresowo w celu utrzymania stężenia glukozy w osoczu około 180 mg na decylitr (10 mmol na litr) w czasie trwania eksperymentu. Próbki krwi pobierano co 15 minut z rozgrzanej żyły ramienia do pomiarów insuliny w osoczu, glukozy i mannitolu oraz wzbogacania glukozy i mannitolu w 13C. Średnia szybkość wlewu glukozy, pomniejszona o szybkość wydalania glukozy z moczem, służyła jako miara szybkości metabolizmu glukozy w całym ciele. Protokół 2
W celu określenia względnej roli transportu glukozy i aktywności heksokinazy w syntezie glikogenu u pacjentów chorych na cukrzycę, czterech pacjentów badano ponownie w identycznych warunkach hiperglikemicznych, ale przy szybkości infuzji insuliny zwiększonej o współczynnik 10 (400 mU na metr kwadratowy na minutę).
Protokoły i 2
Zmiana stężenia glukozo-6-fosforanu w odpowiedzi na stymulację insuliną została zmierzona między 45 a 60 minutą po rozpoczęciu wlewu insuliny. Continue reading „Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 cd”

Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad

Aby określić względne znaczenie tych czynników jako determinanty wychwytu i metabolizmu glukozy mięśniowej, wykorzystaliśmy spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) z węglem-13 i fosforem-31 (13C-31P NMR) do pomiaru wewnątrzkomórkowych stężeń glukozy, glukozy -6-fosforan i glikogen w mięśniach u pacjentów z cukrzycą typu 2 i zdrowych osób. Ponieważ zaproponowano, że zmniejszenie dostarczania insuliny do mięśnia leży u podłoża insulinooporności u pacjentów z cukrzycą typu 2, 20 mierzono również stężenia insuliny w płynie śródmiąższowym. Metody
Przedmioty
Przeprowadzono pomiary NMR i badania klamry hiperglikemiczno-hiperinsulinemicznej u siedmiu zdrowych osób (czterech mężczyzn i trzech kobiet, przedział wiekowy od 24 do 77 lat) oraz u sześciu mężczyzn z cukrzycą typu 2 (przedział wiekowy od 39 do 67 lat). Średni (. SD) wskaźnik masy ciała (liczony jako waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynosił 22,3 . Continue reading „Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad”

Zmniejszona wrażliwość Streptococcus pneumoniae na fluorochinolony w Kanadzie cd

22,23 Różnice w proporcjach grupowych oceniano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Do porównania średnich zastosowano test sumy rang Wilcoxona lub analizę wariancji jednoczynnikowej. Wielowariantowe modelowanie logistyczno-regresyjne za pomocą oprogramowania SAS (wersja 6.12, SAS Institute, Cary, NC) zostało użyte do przetestowania skojarzeń w izolatach pneumokoków między zmniejszoną podatnością na fluorochinolony a innymi cechami izolatów. Zmienne w modelowaniu logistyczno-regresyjnym obejmowały te związane z oporem w analizie jednowymiarowej (P <0,10).
IMS HEALTH, Kanada, dostarczyło szacunkową całkowitą liczbę recept antybiotykowych wydanych w kanadyjskich aptekach detalicznych na podstawie reprezentatywnej próby 2000 aptek stratyfikowanych według typu, wielkości i prowincji. Continue reading „Zmniejszona wrażliwość Streptococcus pneumoniae na fluorochinolony w Kanadzie cd”

Zmniejszona wrażliwość Streptococcus pneumoniae na fluorochinolony w Kanadzie ad

Data pobrania, źródło okazu oraz wiek i płeć pacjenta zostały zapisane na standardowej formie. Duplikaty izolatów od tego samego pacjenta zostały wykluczone. Izolaty transportowano na skosach lub wymazach z czekolady do centralnego laboratorium. Po otrzymaniu, potwierdzono, że izolaty są S. pneumoniae standardowymi metodami. Continue reading „Zmniejszona wrażliwość Streptococcus pneumoniae na fluorochinolony w Kanadzie ad”

Zmniejszona wrażliwość Streptococcus pneumoniae na fluorochinolony w Kanadzie

Fluorochinolony są obecnie zalecane do leczenia infekcji dróg oddechowych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae, szczególnie gdy izolaty są oporne na antybiotyki .-laktamowe. Chociaż zidentyfikowano pneumokoki o zmniejszonej wrażliwości na fluorochinolony, ich częstość występowania nie została określona w określonej populacji. Metody
Przeprowadziliśmy testy wrażliwości na 7551 izolatach S. pneumoniae uzyskanych z nadzoru w Kanadzie w 1988 r. Oraz w latach 1993-1998. Continue reading „Zmniejszona wrażliwość Streptococcus pneumoniae na fluorochinolony w Kanadzie”

Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 8

W naszym badaniu, w którym oporność na insulinę wywołaną przez wolny kwas tłuszczowy wpłynęła na zmniejszenie aktywności transportowej glukozy, zmniejszono również 27 stymulowaną insuliną aktywność kinazy 3 fosfatydyloinozytolu, a ten spadek z kolei może prowadzić do innych wad w działanie insuliny. Ten mechanizm byłby również zgodny z danymi w niniejszym badaniu. Technika potrójnego znakowania, infuzji przedramienia w połączeniu z modelem wielokompartmentowym została wykorzystana w próbie odróżnienia szybkości transportu glukozy w mięśniach od aktywności heksokinazowej.17,29 Zastosowanie alternatywnego podejścia z dynamicznym obrazowaniem [18F] Absorpcja 2-deoksyglukozy i tomografia emisji pozytronowej, Kelley i in. stwierdzono, że u pacjentów z cukrzycą typu 2, w przeciwieństwie do osób zdrowych, nie było stymulacji transportu glukozy przez insulinę, a jednocześnie wystąpił stłumiony wzrost fosforylacji glukozy.13 Te inne badania sugerują, że pacjenci mieli opór działania insuliny stymulujące zarówno transport glukozy, jak i fosforylację glukozy. Nieodłączne założenia i konkretny model wybrany do interpretacji danych kinetycznych w tych innych badaniach pozostawiają pod znakiem zapytania względne znaczenie transportu glukozy i fosforylacji glukozy w wywoływaniu insulinooporności u pacjentów z cukrzycą typu 2. Continue reading „Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 8”

Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 7

Zmianom tym towarzyszył wzrost stężenia glukozo-6-fosforanu o współczynnik około 2 (ryc. 2) i nieznaczny spadek wewnątrzkomórkowego stężenia glukozy do wartości pomiarowej -2,2 . 5,8 mg na decylitr (-0,12 . 0,32 mmol na litr, P = 0,05). Wartość ujemna odzwierciedla niedokładność pomiaru wewnątrzkomórkowego stężenia glukozy, gdy wynosi ona mniej niż 5,0 mg na decylitr (0,3 mmol na litr). Continue reading „Upośledzony transport glukozy jako przyczyna zmniejszonej syntezy glikogenu mięśniowego stymulowanej insuliną w cukrzycy typu 2 ad 7”

Różnice płciowe we wczesnej śmiertelności po zawale mięśnia sercowego

Istnieją sprzeczne informacje na temat tego, czy śmiertelność krótkoterminowa po zawale mięśnia sercowego jest wyższa wśród kobiet niż u mężczyzn po dostosowaniu do wieku i innych czynników prognostycznych. Postawiliśmy hipotezę, że młodsze, ale nie starsze kobiety mają wyższe wskaźniki śmiertelności podczas hospitalizacji niż ich rówieśnicy płci męskiej. Metody
Przeanalizowaliśmy dane dotyczące 384,878 pacjentów (155 565 kobiet i 229 313 mężczyzn) w wieku od 30 do 89 lat, którzy zostali zarejestrowani w krajowym rejestrze zawału mięśnia sercowego 2 w okresie od czerwca 1994 r. Do stycznia 1998 r. Pacjenci, którzy zostali przeniesieni z lub do innych szpitale zostały wykluczone. Continue reading „Różnice płciowe we wczesnej śmiertelności po zawale mięśnia sercowego”