Mostkowanie mięśnia sercowego u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Niedokrwienie mięśnia sercowego jest ważną przyczyną nagłej śmierci i omdlenia u dzieci z kardiomiopatią przerostową.1,2 Yetman et al. (22 października 1998 r., Wydanie) 3 zgłosili związek między wprowadzeniem do komory serca i uciskaniem sekcji nasierdziowych naczyń wieńcowych (pomostowanie) u dzieci z kardiomiopatią przerostową i ciężkością choroby, ryzykiem arytmii i ryzykiem nagłej śmierci . Ze względu na terapeutyczne implikacje ich wyników dokonaliśmy przeglądu angiografii tętnic wieńcowych uzyskanych u 44 dzieci z kardiomiopatią przerostową, ocenionych w National Institutes of Health.
Tabela 1. Tabela 1. Analiza logistyczno-regresyjna związku różnych odkryć z szeregiem zaburzeń perfuzji na scyntygrafii talu wysiłkowego. Bridging był obecny u 23 (52 procent) dzieci (wiele statków zajmowało się sześciorgiem dzieci). Najczęściej chorym naczyniem była lewa przednia tętnica wieńcowa zstępująca. Ćwiczenie scyntygrafii talowej1,4 wykazało nieprawidłowości w perfuzji mięśnia sercowego u 7 z 19 dzieci bez mostkowania i 15 z 17 dzieci z mostkami (37 procent vs. 88 procent, P <0,002). Jednak mostowanie wiązało się z cięższym przerostem przegrody (grubość, 26 . 8 mm w porównaniu z 20 . 9 mm; P = 0,02), większy stosunek grubości ściany przegrody do grubości ściany tylnej (2,6 . 1,2 vs. 1,7 . 1,1, P <0,02) i wyższy gradient wypływu lewej komory (40 . 39 mm Hg vs. 12 . 17 mm Hg, P <0,005). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że grubość ściany lewej komory, a nie obecność mostkowania, jest niezależnym czynnikiem predykcyjnym zaburzeń perfuzji podczas wykonywania scyntygrafii talowej (Tabela 1). Bridging nie był również znacząco związany z bardziej nasilonymi objawami, zwiększoną QT lub skorygowanymi przerwami QT, zwiększoną dyspersją skorygowanego odstępu QT lub częstoskurczem komorowym w badaniu Holtera lub badaniu elektrofizjologicznym. Procenty pacjentów bez zdarzeń sercowych (nagła śmierć, zatrzymanie akcji serca i zawał mięśnia sercowego) w wieku 20 lat nie różniły się istotnie pomiędzy tymi, którzy zi pominęli (77 . 12% w porównaniu z 68 . 14%, P = 0,48). U 27 (61%) dzieci obserwowano ucisk gałęzi przegrody lewej tętnicy wieńcowej zstępującej, co w istotny sposób wiązało się z występowaniem mostkowania oraz nasileniem przerostu lewej komory i niedrożnością odpływu.
Nasze odkrycia sugerują zatem, że mostkowanie i ucisk gałęzi przegrody lewej tętnicy wieńcowej zstępującej są powszechne u dzieci z kardiomiopatią przerostową i są związane z wielkością przerostu lewej komory i niedrożnością odpływu. Dlatego też nieprawidłowości perfuzji mięśnia sercowego odzwierciedlają nasilenie przerostu lewej komory. Wnioskujemy, że mostkowanie nie jest ważną przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego, nie powoduje komorowych zaburzeń rytmu ani nagłej śmierci u dzieci z kardiomiopatią przerostową i nie wymaga szczególnego leczenia.
Saidi A. Mohiddin, MB, Ch.B.
David Begley, MB, Ch.B.
Lameh Fananapazir, MD
National Heart, Lung and the Blood Institute, Bethesda, MD 20892-1650
4 Referencje1 Dilsizian V, Bonow RO, Epstein SE, Fananapazir L. Niedokrwienie mięśnia sercowego wykrywane przez scyntygrafię talu jest często związane z zatrzymaniem akcji serca i omdleniem u młodych pacjentów z kardiomiopatią przerostową. J Am Coll Cardiol 1993; 22: 796-804
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Fananapazir L, McAreavey D. Kardiomiopatia przerostowa: ocena i leczenie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka nagłej śmierci. Pacing Clin Electrophysiol 1997; 20: 478-501
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Yetman AT, McCrindle BW, MacDonald C, Freedom RM, Gow R. Mostkowanie mięśnia sercowego u dzieci z kardiomiopatią przerostową – czynnik ryzyka nagłej śmierci. N Engl J Med 1998; 339: 1201-1209
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Cannon RO III, Dilsizian V, O Gara PT, et al. Metaboliczne, hemodynamiczne i elektrokardiograficzne znaczenie zmian odwracalnej talii-201 w przerostowej kardiomiopatii serca. Circulation 1991; 83: 1660-1667
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: Mohiddin i in. Wydaje się, że nie podważamy bezpośrednio naszych wyników, ale dostarczają one potencjalnie sprzeczne dane z własnego doświadczenia. Jednak nie podano charakterystyki ich pacjentów i reprezentatywności tej próbki pod względem całkowitej populacji, w tym u pacjentów, którzy nie przeszli cewnikowania. Nie można określić stopnia potencjalnego błędu selekcji. Autorzy nie zgłaszają swoich definicji cech lub wyników.
Scyntygrafię talową wykonano u 36 z 44 badanych osób, a defekty perfuzji były istotnie związane z obecnością mostkowania mięśnia sercowego. Korzystając z analizy logistyczno-regresyjnej ich danych, obliczyliśmy, że iloraz szans dla nieprawidłowości perfuzji w połączeniu z pomostem wynosił 12,9 (przedział ufności 95%, od 2,25 do 73,6; P = 0,002). Ta wartość jest sprzeczna z obliczeniami podanymi w Tabeli ich listu. Chociaż w ich analizie obecność mostków mięśnia sercowego była istotnie związana z większą grubością ściany przegrody, wyższym stosunkiem grubości ścianki przegrody do grubości ściany bocznej komory i wyższego gradientu w lewej linii komórkowej, nie należy wprowadzać korelacji zmienne na modele wielowymiarowe. W tych okolicznościach nie można ustalić niezależnego efektu mostowania mięśnia sercowego.
Chociaż ich sugestia, że ucisk gałęzi przegrody lewej tętnicy wieńcowej zstępującej jest powszechny u dzieci z kardiomiopatią przerostową, jest potencjalnie interesujący, nie dostarczają one żadnego szczegółowego opisu ani definicji ani danych porównawczych. Dlatego nie możemy przyjąć ich wniosku, że mostkowanie mięśnia sercowego nie jest ważną przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego u dzieci z kardiomiopatią przerostową i że nie wiąże się z ryzykiem zaburzeń rytmu serca lub nagłej śmierci. Nasza dokładna analiza dostarcza dowodów na związek między mostowaniem mięśnia sercowego a tymi odkryciami i wynikami, wraz z obserwacją, że chirurgiczny podział mostków mięśnia sercowego powoduje ustąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego i arytmii u wybranych pacjentów Bardziej odpowiednią reakcją na nasze wyniki byłoby dobrze zaprojektowane, prospektywne badanie kohortowe, a następnie badanie kliniczne chirurgicznego podziału mostków mięśnia sercowego.
Anji T. Yetman, MD
Szpital Dziecięcy w Arkansas, Little Rock, AR 72202
Brian W. McCrindle, MD
Szpital dla chorych dzieci, Toronto, ON M5G 1X8, Kanada
Robert M. Gow, MB, BS
Szpital dziecięcy we wschodnim Ontario, Ottawa, ON K1H 8L1, Kanada
(3)
[więcej w: bupropion, bimatoprost, bikalutamid ]
[patrz też: łuszczyca stawowa, malwa czarna, mastocytoza ]