laserowe usuwanie brodawek poznań

Wartości Ct dla transkryptów kodujących CBF-A i FSP1 w 48-godzinnym punkcie czasowym otrzymanym w trzech powtórzeniach znormalizowano do wartości dla GAPDH. Ponieważ siRNA3 nie tłumiło ekspresji żadnego z genów, dane wyrażono jako stosunek do tej kontroli odniesienia; siRNA1 najlepiej hamuje transkrypty kodujące CBF-A i FSP1 w porównaniu z siRNA3; P <0,001. Przedstawiono połączone wyniki z 3 oddzielnych eksperymentów. Dyskusja W tym badaniu odkryliśmy, co uważamy za nowy zestaw białek transkrypcyjnych pośredniczących we wczesnych zdarzeniach w EMT. Jako sondę doświadczalną wykorzystaliśmy nowy element promotorowy (FTS-1) znajdujący się w genie kodującym FSP1 w celu identyfikacji nowego kompleksu białek transkrypcyjnych, CBF-A i KAP-1, które angażują geny kodujące proteom EMT. Wnioskujemy: po pierwsze, CBF-A i KAP-1 można znaleźć w kompleksie z elementem FTS-1 w fibroblastach oraz w nabłonku i tkankach poddawanych EMT; po drugie, zajęcie miejsca FTS-1 przez te białka w chromatynie przesuwającego się nabłonka koreluje z aktywacją proteomu EMT; i po trzecie, ekspresja rekombinowanego CBF-A inicjuje kluczowe, wczesne zdarzenia transkrypcyjne i fenotypowe w EMT (patrz schemat na Figurze 6). Rysunek 6 Ten schemat, oparty na założeniach wyprowadzonych z bieżących danych, pokazuje CBF-A jako proksymalny współczynnik transkrypcji indukowany przez sygnalizację z zewnątrz w środku. Migracja do jądra powoduje tworzenie kompleksów wiążących CBF-A / KAP-1 / FTS-1, które mogą aktywować inne znane regulatory transkrypcji EMT, w tym ślimaki, skręty, HMGA2, LEF-1 i Ets-1. Nie są to jedyne geny związane z EMT, które są aktywowane przez kompleksy wiążące CBF-A / KAP-1 / FTS-1 (patrz tabela 2), ale mogą one odpowiadać za aktywację większości znanych i dobrze przebadanych regulatorów transkrypcji EMT. ILK, kinaza związana z integryną. Pierwszy składnik, który znaleźliśmy związany z FTS-1, oryginalnie sklonowano jako białko wiążące CarG-box o nazwie CBF-A (26). nie należy mylić z innymi białkami o podobnej nazwie: wzmacniacz intronowy wiążący CBF (29), czynnik specyficzny dla Cbfa1 / osteoblast 2 (30), czynniki wiążące rdzeń (CBF) (31), PEBP2 / CBFA1 (30), CCAAT czynnik wiążący. (CBF-A) (32) i hematopoetyczny czynnik transkrypcyjny CBFA2 (33). Wiele aktywności wiążących kwasy nukleinowe przypisano CBF-A, chociaż jego zdolność do wiązania dupleksu DNA z homologią sekwencji z FTS-1 nie została wcześniej wykazana. Jako białko wiążące CArG-box, początkowo opisano go jako represor transkrypcyjny promotora .-SMA (26). Nie ma podobieństwa sekwencji między FTS-1 i sekwencją kanoniczną CarG (CC [AT] 6GG), a ponadto SRE zawierające kanoniczny element pola CArG nie konkuruje z kompleksem FTS-1. CBF-A został również opisany zarówno jako represor warunkowy (34), jak i aktywator elementu odpowiedzi Ha-ras (35) oraz jako aktywator szczurzego genu spi 2 (36) za pośrednictwem ramki GAGA. CBF-A wiąże również element promotorowy bogaty w AT (3) w genach kappa immunoglobulin (37) i stabilizuje specyficzną sekwencję tetrapleksowego telomerycznego DNA (38). Tak więc, przytłaczające dowody sugerują CBF-A jako regulator transkrypcji i / lub składnik strukturalny chromatyny. Jednak, co zaskakujące, CBF-A nie zawiera żadnego rozpoznawalnego motywu wiążącego DNA dla FTS-1. CBF-A należy również do heterogenicznej podrodziny jądrowej rybonukleoproteiny (Hnrpab) A / B (hnRNP A / B). Zawiera 2 konserwatywne ewolucyjnie motywy RNA znalezione w wielu białkach wiążących RNA, działa jako białko redagujące mRNA (39) i pośredniczy w stabilności prozapalnych mRNA przez wiązanie z bogatym w AU elementem (40). Jako kompleks z aktyną, uczestniczy w transporcie mRNA jądrowo-cytoplazmatycznym (41)
[patrz też: lipaza lipoproteinowa, malwa czarna, kserostomia ]